O firmie
Polityka prywatności

Polityka prywatności - PL [PDF]

Information on personal data processing - EN [PDF]

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług serwisu   www.lenko.com.pl

Administratorem Danych jest:

LENKO S.A., ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 42, 43-365 Wilkowice
tel. +48 33 48 44 443, e-mail lenko@lenko.com.pl
NIP: 5470170653, REGON: 070478394, KRS: 0000138638

Dane osobowe przetwarzane mogą być w celach zależnych od kontekstu podania danych osobowych przez Użytkownika : kontaktowych, dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami.

Osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do: dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu wykonania swoich praw wskazanych powyżej użytkownik Serwisu powinien skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych korzystając z adresu email: iodo@marma.com.pl

 

Pliki cookies

Serwis lenko.com.pl nie zbiera w sposób automatyczny |adnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu koDcowym U|ytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazw strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu koDcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji U|ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpozna urządzenie U|ytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetli stron internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumie, w jaki sposób U|ytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umo|liwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) przetwarzanie informacji z sond i formularzy umieszczonych w serwisie;
d) utrzymanie sesji U|ytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dziki której U|ytkownik nie musi na ka|dej podstronie Serwisu ponownie wpisywa loginu i hasBa.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
"sesyjne" (session cookies) oraz "staBe" (persistent cookies).
Cookies"sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu koDcowym U|ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyBączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Cookies "StaBe" to pliki przechowywane są w urządzeniu koDcowym U|ytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunicia przez U|ytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są nastpujące rodzaje plików cookies:
a) "niezbdne" pliki cookies, umo|liwiające korzystanie z usBug dostpnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usBug wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies sBu|ące do zapewnienia bezpieczeDstwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu|y w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) "wydajnościowe" pliki cookies, umo|liwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) "funkcjonalne" pliki cookies, umo|liwiające "zapamitanie" wybranych przez U|ytkownika ustawieD i personalizacj interfejsu U|ytkownika, np. w zakresie wybranego jzyka lub regionu, z którego pochodzi U|ytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) "reklamowe" pliki cookies, umo|liwiające dostarczanie U|ytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowaD.

W wielu przypadkach oprogramowanie sBu|ące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu koDcowym U|ytkownika. U|ytkownicy Serwisu mogą dokona w ka|dym czasie zmiany ustawieD dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zosta zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokowa automatyczną obsBug plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bąd= informowa o ich ka|dorazowym zamieszczeniu w urządzeniu U|ytkownika Serwisu. SzczegóBowe informacje o mo|liwości i sposobach obsBugi plików cookies dostpne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Aministrator informuje, |e ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpByną na niektóre funkcjonalności dostpne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu koDcowym U|ytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą by równie| przez wspóBpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Wicej

<< powrót  
Wszystkie prawa zastrzeżone
Copyright Lenko S.A. 2023
LENKO S.A. . 43-365 Wilkowice . Eugeniusza Kwiatkowskiego 42
e-mail: lenko@lenko.com.pl
Wykonanie e-lan.pl